Nyheter

News

Skattesatser for 2024 - et kort resume

Inntektsskatt

Inntektsskatten er som tidligere progressiv (fra null til 47,4% inkludert 7,8% trygdeavgift). Det er ingen skatt på inntekter som ikke overstiger kr 69 650. Dette er også nedre grense (innslagspunkt) for betaling av trygdeavgift (7,8%).  Lønnsinntekter over kr 937 900 beskattes med 46,4% og lønnsinntekter over kr 1 350 000 beskattes med 47,4%.   

Formuesskatt

Formuesskatten 2024 er uendret dvs 1,0%. Bunnfradraget er også uforandret fra 2023 - kr 1 700 000. På formuer over kr 20 000 000 er satsen 1,1%. Den kommunale delen er 0,7% fra 1 700 000 - resterende er statsandelen på henholdsvis 0,3% - fra 1  700 000 til 20 000 000 og 0,4% over.

Retten til bunnfradrag (kr 1 700 000) i den kommunale delen av formuesskatten ble utvidet fra og med 2022, slik at samtlige personlige skattytere har krav på dette, uavhengig av om de er bosatt i Norge eller ikke. Dette betyr at de som er skattemessig emigrert eller aldri har vært skattemessig bosatt i Norge, men eier formue i Norge som skal formuesbeskattes (for eks fast eiendom) også for 2024 får en redusert formuesskatt sammenlignet med 2021 og tidligere år.  Skattebesparelsen er maksimalt kr 11 900 (0,7% beregnet av bunnfradraget på kr 1.700.000).  

For øvrig er det ingen endringer  i verdsettelsen av aksjer, driftsmidler, primærbolig, sekundærbolig og fritidseiendom.  Det kan blant annet nevnes at sekundærboliger fra og med 2023  verdsettes til markedsverdi. 

Aksjeutbytte, aksjegevinster mv

Effektiv skattesats økes ikke fra (2023) dvs den forblir 37,84%.