Nyheter

News

Skattesatser for 2023 - et kort resume

Inntektsskatt

Inntektsskatten er som tidligere progressiv (fra null til 47,4% inkludert 7,9% trygdeavgift). Det er ingen skatt på inntekter som ikke overstiger kr 69 650. Dette er også nedre grense (innslagspunkt) for betaling av trygdeavgift (7,9%).  Lønnsinntekter over kr 926 800 beskattes med 46,4% og lønnsinntekter over kr 1 500 000 beskattes med 47,4%.   

Formuesskatt

Formuesskatten økes fra 0,95% til 1,0%. Bunnfradraget er uforandret fra 2022 - kr 1 700 000. På formuer over kr 20 000 000 er satsen 1,1%. Den kommunale delen er 0,7% fra 1 700 000 - resterende er statsandelen på henholdsvis 0,3% - fra 1  700 000 til 20 000 000 og 0,4% over.

Retten til bunnfradrag (kr 1 700 000) i den kommunale delen av formuesskatten ble utvidet fra og med 2022, slik at samtlige personlige skattytere har krav på dette, uavhengig av om de er bosatt i Norge eller ikke. Dette betyr at de som er skattemessig emigrert eller aldri har vært skattemessig bosatt i Norge, men eier formue i Norge som skal formuesbeskattes (for eks fast eiendom) også for 2023 får en redusert formuesskatt sammenlignet med 2021. Skattebesparelsen er maksimalt kr 11 900 (0,7% beregnet av bunnfradraget på kr 1.700.000).  

For øvrig er det en rekke endringer (gjennomgående økninger i forhold til 2022) i verdsettelsen av aksjer, driftsmidler, primærbolig, sekundærbolig og fritidseiendom. Redusert såkalt verdsettelsesrabatt gir høyere grunnlag ved beregning av formuesskatt. Det kan blant annet nevnes at sekundærboliger fra og med 2023  verdsettes til markedsverdi. 

Aksjeutbytte, aksjegevinster mv

Effektiv skattesats økes fra 35,2% (2022) til 37,84% dvs en økning på 2,64%. Vi gjør oppmerksom på at økningen gjelder fra og med 6 oktober 2022 (dagen da Statsbudsjettet for 2023 ble fremlagt).